Suomen Homeopatia ry:n säännöt

Suomen Homeopaatit ry – Finlands Homeopater rf – Rek.no. 149.115 Ote annettu 16.6.2011

Yhdistyksen nimi on Suomen Homeopaatit ry, ruotsiksi Finlands Homeopater rf. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

2§ Tarkoitus
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää klassista homeopatiaa ja sen tuntemusta, määritellä jäseninään olevien homeopatian harjoittajien ammatillinen taso ja ylläpitää ja kehittää sitä, suojella kansallista vapautta saada homeopaattista hoitoa, lujittaa homeopaattien yhteistoimintaa ja osallistua alan kansainväliseen yhteistyöhön sekä ajaa jäsenkuntansa ammatinharjoittamiseen liittyviä etuja. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa, määrittelee jäseniltään edellytettävät ammatilliset normit, järjestää esitelmä-, neuvottelu- ja koulutustilaisuuksia, seuraa aktiivisesti alan kansainvälistä kehitystä ja osallistuu kansainväliseen yhteistyöhön sekä on yhteydessä viranomaisiin ja muihin tahoihin, jotka vaikuttavat homeopatian harjoittajien asemaan ja homeopatian harjoittamiseen Suomessa. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja. Yhdistys voi antaa stipendejä ja lahjoituksia homeopatiaa koskevaan tutkimukseen, joista on päätetty yhdistyksen kokouksessa, ei kuitenkaan jäsenilleen.

3§ Jäsenyys
Yhdistyksessä on varsinaisia jäseniä, opiskelijajäseniä, kannatusjäseniä ja eläkeläisjäseniä. Yhdistyksessä voi olla myös kunniajäseniä ja kunniapuheenjohtajia. Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi hallitus voi hyväksyä kirjallisen hakemuksen perusteella homeopaatin, joka täyttää hallituksen hyväksymät ammatilliset normit. Yhdistyksen opiskelijajäseneksi hallitus voi hyväksyä kirjallisen hakemuksen perusteella homeopatian opiskelijan, joka opiskelee hallituksen asettamat ammatilliset vaatimukset täyttävässä homeopatiakoulussa. Yhdistyksen hallitus voi hyväksyä kannatusjäseneksi henkilön tai yhteisön, joka maksaa hallituksen määräämän vuotuisen kannatusjäsenmaksun. Yhdistyksen eläkeläisjäseneksi hallitus voi hyväksyä henkilön, joka ei enää harjoita homeopatian ammattia. Kunniajäseneksi tai kunniapuheenjohtajaksi voi yhdistyksen kokous hyväksyä hallituksen esityksestä yhdistyksen toiminnassa kunnostautuneen henkilön. Jokaisella yhdistyksen jäsenellä lukuunottamatta opiskelija- ja kannatusjäseniä on äänioikeus yhdistyksen kokouksissa.

4§ Jäsenmaksu ja liittymismaksu
Syyskokous määrää liittymismaksun ja jäsenmaksun suuruuden erikseen kullekin jäsenryhmälle muiden paitsi kannatusjäsenten osalta. Kunniajäseniltä ja kunniapuheenjohtajilta ei peritä jäsenmaksua. Jäseneksi hakeutuva maksaa liittymismaksun aina halutessaan liittyä jäseneksi, myös liittyessään uudelleen eroamisen tai erottamisen jälkeen.

5§ Hallitus
Yhdistyksen hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja 4-7 jäsentä, jotka valitaan syyskokouksessa kahdeksi vuodeksi kerrallaan siten, että vuosittain on erovuorossa puolet hallituksen jäsenistä. Ensimmäisellä kerralla erovuoroisuus ratkaistaan arvalla. Lisäksi hallitukselle valitaan kaksi varajäsentä vuodeksi kerrallaan. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Hallitus valitsee keskuudestaan tai hallituksen ulkopuolelta sihteerin ja varainhoitajan. Hallitus valitsee keskuudestaan tai hallituksen ulkopuolelta edustajan European Central Council for Homeopaths (ECCH) kokouksiin kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Valinta tapahtuu puheenjohtajan valintaa seuraavana vuonna. Hallituksen kutsuu koolle puheenjohtaja, tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja, omasta aloitteestaan tai kahden hallituksen jäsenen vaatimuksesta. Kokouskutsu esityslistoineen lähetetään sähköpostilla viimeistään 5vrk ennen hallituksen kokousta. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään kolme sen jäsentä puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi on läsnä. Hallituksen kokous voidaan pitää sähköpostikokouksena tai Skypen välityksellä, mikäli kaikki hallituksen jäsenet antavat tähän suostumuksensa. Hallitus tekee päätöksensä yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee.

6§ Nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi heistä yhdessä hallituksen jonkun muun jäsenen kanssa.

7§ Toiminta- ja tilikausi
Yhdistyksen toiminta ja tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös ja toimintakertomus on annettava tilintarkastajalle viimeistään tilivuotta seuraavan helmikuun loppuun mennessä.

8§ Yhdistyksen kokoukset
Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen kevätkokous pidetään huhtikuun loppuun mennessä ja syyskokous loka – marraskuussa. Yhdistyksen ylimääräinen kokous kutsutaan koolle, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään kymmenesosa yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti hallitukselta vaatii. Kutsu yhdistyksen kokouksiin on lähetettävä vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta. Kutsu lähetetäänsähköpostitse tai jäsenen pyynnöstä postitse.

9§ Asioiden käsittely yhdistyksen kokouksissa.
Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja
 3. valitaan sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
 4. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 5. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 6. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
 7. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille tai niistä toimenpiteistä, joihin suoritettu tilien ja hallinnon tarkastus antaa aihetta
 8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja
 3. valitaan sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
 4. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 5. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 6. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle
 7. valitaan hallituksen puheenjohtaja joka toinen vuosi ja hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle sekä varajäsenet
 8. valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja
 9. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle viimeistään kuukautta ennen kokousta.

10§ Jäsenen eroaminen ja erottaminen
Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Eroilmoitus, joka on tehty tammikuussa, astuu voimaan välittömästi, muussa tapauksessa seuraavan vuoden alusta. Yhdistyksen hallituksen kokouksessa voidaan päättää sellaisen jäsenen erottamisesta, joka on laiminlyönyt jäsenmaksun maksamisen. Yhdistyksen kokous voi erottaa yhdistyksen jäsenen, joka menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella on huomattavasti vahingoittanut yhdistystä ja/tai saattanut homeopatian kyseenalaiseen tai huonoon valoon.

11§ Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on päätettävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljänneksen (3/4) äänten enemmistöllä annetuista äänistä.

12§ Varojen käyttö yhdistyksen purkautuessa
Yhdistyksen purkautuessa sen varat on luovutettava jollekin aatteellisesti samankaltaiselle kokonaisvaltaista hoitonäkemystä edustavalle rekisteröidylle yhdistykselle.

13§ Muut asiat
Muilta osin noudatetaan yhdistyslakia.