p. 050 329 90 12, aino.eckstein@gmail.com, kotisivut: www.melilotus.fi