Vastine Luomutuotantoon liittyviin myytteihin

Vastine 20.09.2020

Suomen Homeopaatit ry ja Pohjoismainen Homeopaattiyhdistys ry

Luomutuotantoon liittyviin myytteihin otettiin kantaa Luomulehden numerossa 4/2020.

Artikkelissa oli haastateltu Sari Iivosta (Luomuinstituutin johtaja), Juha Heleniusta (Maa- ja metsätaloustieteellisen tiedekunnan professori) ja Mari Koistista (WWF Suojeluasiantuntija).

Kirjoituksessa Mari Koistisen mielestä homeopatiavalmisteiden mainitseminen luomun säännöissä tekisi hallaa luomun maineelle. Hänen mielestään homeopatian tehosta ei ole tieteellisiä todisteita.  Juha Helenius on asiasta samaa mieltä sanoen homeopatiaa huuhaaksi.

Ottaessaan kantaa homeopatiaan kirjoittajat osoittavat valitettavaa tietämättömyyttä homeopatian käyttöalueista, tehosta ja sen asemasta EU-lainsäädännössä.

Luonnonmukaisia kotieläimiä tuottavilla tiloilla:

1.4.3.1 Tautien hoitoon on ryhdyttävä välittömästi eläimen kärsimyksen estämiseksi. Kemiallisesti syntetisoituja allopaattisia eläinlääkkeitä, myös antibiootteja, voidaan käyttää tarvittaessa tiukoin edellytyksin eläinlääkärin vastuulla, jos fytoterapeuttisten, homeopaattisten ja muiden tuotteiden käyttö ei tule kyseeseen. Erityisesti on määriteltävä rajoituksia hoitokertojen ja varoaikojen osalta.

1.5.2.3 Kemiallisesti syntetisoitujen allopaattisten eläinlääkkeiden, antibiootit mukaan lukien, sijasta on mieluummin käytettävä kivennäisperäisiä rehuaineita, joiden käyttö luonnonmukaisessa tuotannossa on sallittu 24 artiklan nojalla, ja ravitsemuksellisia lisäaineita, joiden käyttö luonnonmukaisessa tuotannossa on sallittu 24 artiklan nojalla, sekä fytoterapeuttisia ja homeopaattisia tuotteita edellyttäen, että niillä on todellista terapeuttista vaikutusta kyseisen eläinlajin kohdalla ja hoitoa vaativan tilan kannalta.

Eläinlääkinnälliseen hoitoon sovelletaan seuraavia sääntöjä:

3.1.4.2 Tautien hoitoon on ryhdyttävä välittömästi eläimen kärsimyksen estämiseksi; kemiallisesti syntetisoituja allopaattisia eläinlääkkeitä, myös antibiootteja, voidaan käyttää tarvittaessa ja tiukoin edellytyksin eläinlääkärin vastuulla, jos fytoterapeuttisten, homeopaattisten ja muiden tuotteiden käyttö ei tule kyseeseen. Tapauksen mukaan on määriteltävä rajoituksia hoitokertojen ja varoaikojen osalta.

Homeopatian on tutkimuksissa havaittu mm. lisäävän satoa, parantavan kuivapainoa, parantavan sadon stressinsietoa (mm. sateen, kylmyyden, kasvitautien, kuivuuden) bioottista ja abioottista stressiä vastaan, parantavan siementen itämistä ja vähentävän antibioottien käyttötarvetta, kasvinsuojelumyrkkyjen käyttöä ja teholannoitteiden määrää (Linkit alla).

Lehmien utaretulehduksien hoitoa tutkittaessa 192 tulehtuneen utareen pohjalta tehdyn tutkimuksen mukaan homeopatia oli noin 27% tehokkaampi hoito kuin antibiootit.

Vastasyntyneiden porsaiden ripulia hoidetaessa homeopatialla sen vakavuus ja tarttuvuus aleni sekä kesto lyheni. https://homeopathicresearch.eu/EN/SushobhanSen.2018.Agrohomeopathy.pdf

J P Varshney, R Naresh. Comparative Efficacy of Homeopathic and Allopathic Systems of Medicine in the Management of Clinical Mastitis of Indian Dairy Cows. Homeopathy 94(2): 81-85, 2005 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15892487/

Camerlink, L Ellinger, E J Bakker, E A Lantinga. Homeopathy as Replacement to Antibiotics in the Case of Escherichia Coli Diarrhoea in Neonatal Piglets. Homeopathy 99(1): 57-62, 2010 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20129177

On vastuutonta, että Professori Juha Helenius ja kumppanit puhuvat uskomusjärjestelmästä ja huuhaasta.

Asemastaan johtuen kirjoittajien olisi syytä tutustua perusteellisesti olemassa oleviin tutkimuksiin.

Valheiden ja perustelemattomien mielipiteiden esittelystä lisää

Toivomme Luomulehden vastaisuudessa tarkastavan artikkeleidensa totuudenmukaisuuden tai vähintäänkin antavan puheenvuoron myös toiselle osapuolelle, jotta artikkeleista tulisi tasapuolisia.

Yhteistyöterveisin,

Pohjoismainen Homeopaattiyhdistys ry on Luontaislääketieteen keskusliitto LKL ryn jäsenyhdistys ja Suomen Terveysjärjestön yhteistyökumppani. Email: PHYsihteeri@gmail.com    www.homeopaatit.net

Suomen Homeopaatit ry on Luontaishoitoalan Foorumi ry:n jäsenyhdistys ja Suomen Terveysjärjestön yhteistyökumppani. Email: toimisto@homeopaatit.fi    www.homeopaatit.fi

Liitämme mukaan Luontaisterveyslehdessä julkaistut artikkelit homeopatian tutkimuksista, jotka liittyvät agrohomeopatiaan eli kasvien, maaperän, peltoalueiden ja vesistöjen hoitoon homeopatialla    ja eläinhomeopatiaan.  Toivomme, että tutustutte artikkeleihin. Artikkelit sisältävät runsaasti tutkimusviitteitä.

Homeopatian tutkimusinstituutin sivuilla www.hri-research.org esitellään laaja-alaisesti tämän hetken tutkimustuloksia. Erityisen mielenkiintoisia ovat vertailevat lääketutkimukset, joissa on havaittu, että homeopaattinen hoito on vähintään yhtä vaikuttavaa ja usein huomattavasti vaikuttavampaa kuin placebo eli verrokkilääke.

Faculty of Homeopathy – www.facultyofhomeopathy.org on 1844 perustettu Homeopatian tiedekunta. Facultyn farmasian dekaani Tony Pinkus ja eläinlääketieteen dekaani Peter Gregory ovat molemmat hoitaneet jo vuosia  karjaa; lehmiä, vuohia, lampaita ja hevosia homeopatialla karjankasvattajien kanssa

 

FAKTAA VAI MIELIPIDETTÄ

Sinnikkäästi CAM-hoitoja ja kaikkea ”terveyshuuhata” vastaan taisteleva lääkäri Juhani Knuuti lyttää uudessa ”Kauppatavarana terveys” kirjassaan  homeopatian tehottomana hoitomuotona. Tämä ei ole tietenkään kovin yllättävää, sillä kirjoittajan mielipiteet ja asenne ovat jo entuudestaan hyvin tiedossa.

Kirjassa väite homeopatian toimimattomuudesta perustellaan tieteelliseen näyttöön vedoten. Väitteen tueksi esitetään faktalaatikkoa, jossa luetellaan tutkimuksia ja muita lähteitä, joiden perusteella homeopatian tehosta ei ole riittävää näyttöä. Knuuti on ikävä kyllä tarkastellut olemassa olevia tutkimuksia varsin valikoivasti ja nostanut esille vain sellaisia, jotka tukevat näkemystä homeopatian toimimattomuudesta.

On kuitenkin olemassa iso määrä laadukkaita tutkimuksia, jotka osoittavat, että homeopatia on toimiva hoitomenetelmä, linkkejä osaan niistä löytyy tämän kirjoituksen lopussa.

Faktalaatikossa mainitun tutkimusnäytön tarkempi tarkastelu osoittaa, että osa ”faktoista” on vähintäänkin kyseenalaisia eikä ihan niin yksiselitteisiä ja tieteelliset tutkimuskriteerit täyttäviä:

AUSTRALIAN RAPORTTI

Yksi faktalaatikossa mainituista tutkimuksista on Australian raportti, jonka julkaisi Australian NHMRC (Australian kansallinen terveys- ja lääketieteen tutkimus neuvosto).

Australian raporttia on kritisoitu lopputulokseen vaikuttavista tarkoitushakuisista menettelyistä. Australian raportin ensimmäiseen versioon liittyvistä taustoista ja tutkimusmenetelmistä heräsi suurta kohua. Alkuperäinen, homeopatian kannalta positiivinen raportti vuodelta 2012 jätettiin julkaisematta, tutkimusjohtoa vaihdettiin ja seuraava, homeopatialle epäedullinen versio raportista julkaistiin vuonna 2015.

Kohua herätti mm. se, että iso osa tuloksiltaan positiivisista homeopatiatutkimuksista jäi kokonaan analyysin tarkastelun ulkopuolelle perusteettoman tiukkojen ja mielivaltaisten kriteereiden takia. Raportin ulkopuollelle jäivät esimerkiksi kaikki laadukkaat ja homeopatian kannalta positiiviset tutkimukset, joissa osallistujamäärä oli alle 150.

Kohu aiheutti lisäselvityksiä raportissa käytetyistä metodologioista, taustoista ja käänteistä. Lisäselvitysten jälkeen elokuussa 2019 Australian National Health and Medical Research Council’in (NHMRC) toimitusjohtaja professori Anne Kelso totesi:

“PÄINVÄSTOIN KUIN MITÄ ON VÄITETTY, AUSTRALIAN RAPORTIN PÄÄTELMÄ EI OLLUT SE, ETTÄ HOMEOPATIA ON TEHOTONTA”

Tätä kyseenalaista Australian raporttia vuodelta 2015 on kuitenkin uutisoitu laajalti ympäri maailmaa ja sen vääristäviä päätelmiä on käytetty muiden selvitysten pohjana, mikä on osaltaan lisännyt yleistä mielikuvaa homeopatian toimimattomuudesta “tieteelliseen näyttöön” pohjautuen.

Eikö tieteelliseen näyttöön ja faktoihin vetoaminen edellytä sitä, että myös raporttiin kohdistuva kritiikki, taustat ja loppupäätelmät tulee huomioida, eikä esittää kiisteltyjä ja kumottuja tutkimustuloksia vain siksi, että ne sattuvat tukemaan omaa mielipidettä ja näkemystä?

 

BRITANNIAN ALAHUONEEN TIEDE- JA TEKNOLOGIAKOMITEAN RAPORTTI

Myös tätä raporttia, jota käytetään kirjan faktalaatikossa perusteluna homeopatian toimimattomuudesta, on kritisoitu runsaasti, aivan kuten Australian raporttia.

Tästä Britannian raportista voi tiivistetysti sanoa sen taustalla olevan 14 parlamentin (eduskunnan) jäsenten mielipide, jotka ovat äänestämällä valittuja politikkoja. Raportin laadinnassa ei käytetty tieteellistä arviointia vain haastateltiin komitean jäsenten pyytämiä tahoja. Tämäkin raportti julkaistiin mediassa laajalti ilman mitään tieteellistä sisältöä.

(https://www.hri-research.org/resources/homeopathy-the-debate/uk-select-committee-report/)

VENÄJÄN TIEDEAKATEMIA

Kirjan faktalaatikossa on mukana myös Venäjän Tiedeakatemian esittämäksi väitetty lausunto homeopatian toimimattomuudesta ja vaarallisuudesta.

Tämäkään “fakta” ei pidä paikkaansa ja antaa varsin vääränlaisen kuvan todellisista tapahtumista.

Todellisuudessa Venäjän tiedeakatemia ei ole virallisena valtiollisena instituutiona ottanut kantaa homeopatiaan. Venäjällä toimii erillinen pseudotieteen vastainen komissio (pseudotiedekomissio), joka toimii Venäjän tiedeakatemian puheenjohtajiston yhteydessä, mutta ei ole osa akatemian organisaatiota. Pseudotiedekomission muistion lähdemateriaaleina mainitaan aikaisemmin mainitut kritisoidut Australian terveysviranomaisten (NHMRCH) raportti, Britannian alahuoneen tiede- ja teknologiakomitean raportti sekä Shang et al; Lancetissa julkaistu meta-analyysi ‘homeopathy is no better than placebo.

Venäjällä toimivat lääkeyritykset ja homeopaatit nostivat kanteen Venäjän tiedeakatemiaa vastaan vaatien toimittamaan tieteelliset todisteet, joiden pohjalta muistiossa esitetyt suositukset on laadittu. Kanteessa vaadittiin vahingonkorvauksia.

Venäjän terveydenhuollossa, tiedeyhteisössä ja tiedeakatemiassa tämä pseudotiedekomission muistio jakoi mielipiteitä. Tiedeakatemian lääketieteen osaston akateemikko-sihteeri ja terveysministeri Vladimir Starodubov monien muiden lisäksi ei hyväksynyt komission ehdotuksia homeopatian rajoittamiseksi.

Terveysministeriön päätöksellä Venäjällä astui 1.1.2018 voimaan määräys, joka on helpottanut homeapaattisten valmisteiden saatavuutta terveydenhuollossa ja apteekeissa.

https://regnum.ru/news/innovatio/2464555.html?fbclid=IwAR2ulvFB8o500aQPNNG8R2PoYbzK6AmrDM-Ab9ilyVdEUjXeJHRzat64Pk4

Kirjan virheet eivät valitettavasti rajoitu homeopatiasta tehtyihin tutkimuksiin. Tähän mennessä kirjasta on löytynyt hieman yli 60 virhettä, eikä kyse ole pelkästään pikkuvirheistä, jolla ei olisi vaikutusta asiasisältöön. Voit käydä lukemassa virhelistaa tästä:

 

Kauppatavarana asennevamma

 

Virheistä ja kielteisestä asenteellisuudesta huolimatta kirja voi toivottavsti myös herättää keskustelua ja pohdintaa ”joko tai” tyyppisen vastakkainasettelun mielekkyydestä kohti ”sekä- että” lähestymistä ja sen mahdollistamaa terveys- ja hyvinvointipalveluiden integraatiota.

On hyvä antaa ääni CAM hoidoista hyötyjä saanneille sekä terapeuteille, jotka tekevät työtään kutsumuksesta ja sydämestään. Kenenkään ei tietenkään tarvitse käyttää homeopatiaa tai muita täydentäviä hoitoja jos ei niistä välitä, mutta annetaan heille, jotka niin haluavat puolueetonta tietoa ja valinnan mahdollisuutta.

*Homeopatian toimivuudesta on olemassa kiistatonta tutkimusnäyttöä. Mikäli aihe kiinnostaa, osaan tutkimuksia voi tutustua näistä linkeistä:

Osa 1 https://www.petrafoundation.com/fi/blog/scientific-evidence-for-homeopathy-part-1

Osa 2. https://www.petrafoundation.com/fi/blog/scientific-evidence-for-homeopathy-part-2

Osa 3 https://www.petrafoundation.com/fi/blog/scientific-evidence-for-homeopathy-part-3

Osa 4 https://www.petrafoundation.com/fi/blog/scientific-evidence-for-homeopathy-part-4

Osa 5 https://www.petrafoundation.com/fi/blog/scientific-evidence-for-homeopathy-part-5

Osa 6 https://www.petrafoundation.com/fi/blog/scientific-evidence-for-homeopathy-part-6

Lehdistötiedote 12.08.2020

Pohjoismainen Homeopaattiyhdistys ry ja Suomen Homeopaatit ry

Juhani Knuutin uutuuskirjassa virheellistä tietoa täydentävien hoitojen järjestäytymisestä ja itsesääntelystä.

Professori Juhani Knuutin tuoreessa kirjassa Kauppatavarana terveys (Minerva Kustannus Oy 2020) on annettu virheellinen ja harhaanjohtava kuva täydentävien ja vaihtoehtoisten hoitojen ammattilaisten nykyisestä järjestäytymistä. Knuuti kirjoittaa: ”Lääketieteen ulkopuolisten hoitojen alat eivät ole järjestäytyneet, joten ei ole olemassa elinkeinonharjoittajia edustavaa tahoa, jonka kautta kuluttaja-asiamies voisi alaa ohjeistaa. Samasta syystä alalla ei myöskään ole itsesääntelyä. ” Tämä väite on virheellinen. Juhani Knuuti ei ole ilmoittanut virheelliselle väitteelleen tietolähdettä. Se saattaa olla peräisin yli 10 vuotta sitten julkaistusta sosiaali- ja terveysministeriön vaihtoehtohoitoja käsittelevästä raportista (Vaihtoehtohoitoja koskevan lainsäädännön tarpeita selvittäneen työryhmän raportti. Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2009:17), jonka tiedot ovat monilta muiltakin osin jo vanhentuneita.

Suomessa toimii useita kymmeniä terveydenhuoltojärjestelmän ulkopuolella toimivien terapeuttien ammatillisia järjestöjä, jotka edustavat täydentäviä ja vaihtoehtoisia hoitomuotoja. Näiden järjestöjen edustamat ammattilaiset toimivat useimmiten yksinyrittäjinä tai pienyrittäjinä ja ovat arvonlisäverovelvollisia. HYVE/CAM-hoitojen terapeuttijärjestöt ovat luoneet vapaaehtoiseen omavalvontaan perustuvan järjestelmän. Ammatilliset yhdistykset ja järjestöt ohjeistavat jäseniään mm. koulutuksen, tutkintovaatimuksien, ammattietiikan, täydennyskoulutuksen ja  ammatinharjoittamisen tuntemuksesta ja laatuvaatimuksista sekä laativat mm. eettiset säännöt terapeuteille.

Terapeutin on myös suoritettava luontaisalan kouluttajan antama tutkinto hyväksytysti loppuun. Valitusasioita hoitaa yhdistyksissä ja järjestöissä toimivat eettiset lautakunnat.

HYVE/CAM-hoitoaloilla on ollut jatkuvana toiveena saada CAM-ammatinharjoittajille valtakunnallinen ja virallinen rekisteröinti, joka on valtiovallan puolelta jätetty tekemättä. Näin huolimatta WHO:n Maailman Terveysjärjestön kehotuksesta integroida CAM-hoidot julkiseen terveydenhuoltojärjestelmään jo viimeisen 20 vuoden ajan. LKL ry, Luontaishoitoalan Foorumi ry ja STJ ry osallistuvat neuvotteluihin viranomaisten kanssa CAM-hoitoihin liittyvissä asioissa.

Täydentävien ja vaihtoehtoisten hoitojen elinkeinonharjoittajille on Suomessa omia ammattilaisjärjestöjä mm. homeopatiassa, akupunktiossa, fytoterapiassa, perinteisessä kiinalaisessa lääketieteessä, vyöhyketerapiassa, hypnoosissa, kalevalaisessa jäsenkorjauksessa, ayurvedassa, ravitsemushoidossa, shiatsussa, kinesiologiassa, osteopatiassa, jne. Lisäksi eri ammattilaisjärjestöjen yhteistyötä koordinoivat Luonnonlääketieteen Keskusliitto LKL ry ja Luontaishoitoalan Foorumi ry. Monet järjestöt ovat myös jäseninä tai tekevät yhteistyötä alan kansainvälisten organisaatioiden kanssa. Suomen Terveysjärjestö STJ ry on ammattilaisjärjestöjen ja asiantuntijajäsenien lisäksi integroinut käyttäjät mukaan toimintaansa. Integratiivisen lääketieteen ja Terveydenhuollon tutkimuksen Foorumi (näyttöön perustuvan terapiamuodon eli myös CAM-hoitojen käyttöä perinteisin lääketieteen yhteydessä) toimii erityisesti integratiivisen lääketieteen käytön ja tutkimuksen edistäjänä Suomessa.

Suomessa arvioidaan olevan 6000 – 8000 luontaishoitoalan ammatinharjoittajaa. Arviot luontaishoitojen käytöstä suomalaisten keskuudessa vaihtelevat 20–35 % välillä (Taloustutkimus 2018 ja European Social Survey 2014). Tutkimuksen mukaan erilaisia ravintolisiä käyttää 62 prosenttia suomalaisista (Kantar TNS 2017).

Suomessa on myös perustettu oma CAM-tutkijoiden verkosto Suomen Integratiivisen (CAM-hoidot) lääketieteen ja Terveydenhuollon tutkimuksen foorumin (SILF) välille.

Homeopatian etujärjestöjä Suomessa: Homeopatian menetelmän terapeuttiyhdistyksiä on kaksi ja molemmat kuuluvat suurempaan luontaisaloja edustavaan organisaatioon.

PHY – Pohjoismainen homeopaattiyhdistys ry on toiminut vuodesta 1997 ja sillä on jäseninä koulutettuja homeopaatteja 85.

SHRy – Suomen Homeopaatit ry on toiminut vuodesta 1988 ja sillä on jäseninä koulutettuja homeopaatteja 109.

Luontaislääketieteen Keskusliitto LKL ry on toiminut yli 30 vuotta ja se tavoittaa yli 1000 luontaisalan koulutettua terapeuttia.

Luontaishoitoalan Foorumi ry perustettiin 2019 ja sillä on ammattilais- ja yrittäjäjäseniä sekä yhteistyöjärjestöjen kautta noin 1300 jäsentä.

Suomen Terveysjärjestö STJ ry on perustettu 1956 ja on terveisiin elämäntapoihin keskittynyt sitoutumaton kansalaisjärjestö. Suomen Terveysjärjestö edistää integratiivisen lääketieteen, luontaislääkinnän ja homeopatian tietoa, tutkimusta ja saatavuutta. Sillä on jäseninä sekä luontaishoitojen käyttäjiä, koulutettuja luontaishoitoalan ammattilaisia ja luontaisalan järjestöjä sekä asiantuntijajäseniä edellämainituilta aloilta.

Toivomme CAM-hoidoista oikeaa ja luotettavaa tietoa mediaan

Haluamme muistuttaa mediaa sen tärkeästä tehtävästä puolueettoman informaation välittäjänä ja toivomme, että CAM-hoitojen ollessa kyseessä media tarkistaisi julkaisujen tiedot oikealta kyseisen alan asiantuntijalta. Homeopatian alan kysymyksissä pyydämme olemaan yhteydessä kahteen edellämainittuun yhdistykseen.

Sosiaali- ja terveysministeriössä on parhaillaan valmisteilla Suomen hallitusohjelmassa mainittu vaihtoehtohoitojen sääntelyn tarpeen selvittäminen. Sääntelyn selvittämisen tulee perustua oikeaan, luotettavaan ja ajankohtaiseen tietoon täydentäviä ja vaihtoehtoisia hoitomuotoja tarjoavien ammattilaisten toiminnasta.

 

Yhteistyöterveisin,

 

Pohjoismainen Homeopaattiyhdistys ry on Luontaislääketieteen keskusliitto LKL ryn jäsenyhdistys ja Suomen Terveysjärjestön yhteistyökumppani.

Email: PHYsihteeri@gmail.com    www.homeopaatit.net

Suomen Homeopaatit ry on Luontaishoitoalan Foorumi ry:n jäsenyhdistys ja Suomen Terveysjärjestön yhteistyökumppani.

Email: toimisto@homeopaatit.fi    www.homeopaatit.fi

Suosittelemme mediaa tutustumaan Suomen Terveysjärjestön vuonna 2018 laatimaan Hyvinvointia ja Terveyttä edistävät hoidot Suomessa oppaaseen osoitteessa:

https://www.luontaisnetti.fi/uusi/Ladattavat_tiedostot/HYVE_CAM_2018.pdf

Oppaassa on linkkejä myös eri alojen terapeuttiyhdistyksiin.

Tämän lehdistötiedotteen tekstiä ei saa julkaista lyhentämällä tai muuttamalla sitä.

Tekstistä voi julkaista osia kunhan asiayhteys säilyy.