Homeopaattisen hoidon turvallisuus

Nimetön1
Homeopaattinen hoito on tutkimuksissa havaittu erittäin turvalliseksi hoitomuodoksi. Oikeastaan ainoaksi riskitekijäksi on todettu epäpätevä ja heikosti koulutettu henkilö. Sen vuoksi onkin tärkeää valita homeopaatiksi riittävän koulutuksen saanut ja ammattiin pätevöitynyt homeopaatti. ECCH (European Central Council of Homeopaths) toimii kattojärjestönä n. 5000 homeopaatille 24 maassa. Viimeisen vuosikymmenen aikana on tehty vain kymmenen valitusta sen jäsenistöön kuuluneen homeopaatin epäeettisestä käytöksestä tai hoitovirheestä. Tästä voidaan hyvällä syyllä tehdä johtopäätös, että homeopaattinen hoito koulutuskriteerit täyttävän ja ammattiin pätevöityneen homeopaatin hoidossa on turvallista.
Homeopatiaa on joskus syytetty siitä, että se viivästyttäisi lääketieteelliseen hoitoon hakeutumista (9). Tosiasiassa taitaa kuitenkin olla harvinaisempaa, että vastaanotolle tulisi potilaita, jotka eivät olisi ensin hakeneet lääketieteen tarjoamaa apua – homeopatia on usein viimeinen vaihtoehto kun kaikki muu on jo kokeiltu. Lisäksi homeopaatit osaavat ohjata asiakkaan lääkärille, mikäli haastattelussa tulee ilmi oireita, jotka vaativat tarkempaa tutkimusta tai joita lääkärikäynnillä ei ehkä ole havaittu. Homeopatiaa voidaankin tästä syystä pitää pikemminkin terveydenhoidon turvaverkkona kuin turvallisuusriskinä.

Hoidon turvallisuutta arvioitaessa on hyvä huomioida kaksi eri tekijää: lääkkeiden turvallisuus ja hoitomuodon turvallisuus kokonaisuudessaan. Homeopatia saa erinomaisen arvosanan molemmilla kriteereillä arvioitaessa (4).

Homeopaattisen lääkehoidon turvallisuus
Homeopaattisia ja lääketieteen käyttämiä lääkkeitä vertailtaessa nousee suurimmaksi eroksi lääkkeiden valmistustapa ja vastakkainen luonne; on erittäin epätodennäköistä, että korkeasti laimennetut homeopaattiset lääkeaineet aiheuttaisivat vakavia tai henkeä uhkaavia toksisia sivuvaikutuksia, kun taas lääketieteen käyttämillä lääkkeillä tällaisia sivuvaikutuksia on todettu esiintyvän (5).
Kliinisissä kokeissa testattujen homeopaattisten lääkeaineiden on havaittu aiheuttavan lieviä ja ohimeneviä oireita kuten päänsärkyä, väsymystä, iho-oireita ja ripulia. Näitä sivuvaikutuksia esiintyi enemmän homeopaattisia lääkeaineita saaneilla kuin placeboa saaneilla kontrolliryhmillä, mikä todistaa eron homeopaatisten lääkeaineiden ja placebon välillä. Nämä vaikutukset puolestaan on helppo erottaa hoidon aikaisesta agravaatiosta, joka on paranemisprosessiin liittyvää jo olemassa olevien oireiden lyhytaikaista pahenemista (6, 7).
Homeopaattisen lääkehoidon turvallisuuteen liittyen on tehty yhteenveto 20 pitkäaikaistutkimuksesta, joihin osallistui yhteensä 7275 potilasta (8). Tutkituista 0-11 % ilmoitti kokeneensa hoidon aikana jonkinasteisia sivuvaikutuksia (mukaan lukien agravaatiot). Yhtään vakavaa, pitkäaikaista, sairaalahoitoa vaatinutta, synnynnäistä poikkeamaa / merkittävää kyvyttömyyttä tai vammaa aiheuttanutta, tai henkeä uhannutta seurausta ei raportoitu.

Facebook IconSähköpostimme