Homeopaattisen hoidon teho

Homeopaattisessa kirjallisuudessa ja holistisiin hoitomuotoihin keskittyvissä lehdissä on julkaistu tuhansia tapaustutkimuksia onnistuneista homeopaattisista hoidoista, minkä lisäksi on julkaistu useita kliinisiä tutkimuksia. Tutkimukset puoltavat hyvin selkeästi sekä homeopatian tehoa, turvallisuutta että kustannustehokkuutta. Seuraavassa muutamia esimerkkejä.

Bristolin Homeopaattinen sairaala teki seurantatutkimuksen 6544 potilaan hoitotuloksista kuuden vuoden ajalta (1). Potilaat oli ohjattu homeopaattiseen hoitoon lääkärin toimesta joko siitä syystä, että koululääketieteen tarjoamat hoitomuodot olivat kontraindi-koituja tai niistä ei ollut apua. Tutkimuksessa kävi ilmi, että 70 % potilaista ilmoitti terveydentilansa kohentuneen homeopaattisen hoidon seurauksena, 50 %:lla terveydentilan kohentuminen oli merkittävää.
Saksassa ja Sveitsissä seurattiin 3981 potilaan saaman homeopaattisen hoidon pitkäaikaisvaikutuksia (2). Tutkimukseen osallistui 103 perusterveydenhuollon yksikköä. Tulokset osoittivat homeopaattisen hoidon johtavan sairauksien merkittävään tai pysyvään paranemiseen ja potilaiden elämän laadun selvään kohentumiseen.
Lontoon Kuninkaallisen Homeopaattisen sairaalan tutkimuksessa (3) kävi ilmi, että useat 500:stä tutkimukseen osallistuneesta potilaasta pystyivät vähentämään tai lopettamaan lääkäreiden määräämien lääkkeiden käytön hoidon seurauksena. Hoidon teholla havaittiin kuitenkin olevan yhteys potilaan diagnoosiin ja sen vaikeusasteeseen: esim. 72 % ihottumapotilaista pystyi vähentämään tai lopettamaan lääkkeiden käytön, sen sijaan syöpäpotilailla vastaavaa ei havaittu.

Facebook IconSähköpostimme